Badin Ishak

Walking

Sun, 17 Sep 2017 18:13:15
Norhaslina Ibrahim:
7:52min/km pun kira walk ke??
Sun, 17 Sep 2017 11:17:07
Badin Ishak:
Hahaha...ngelat
Sun, 17 Sep 2017 11:18:01